CO2-Prestatieladder

De Van Ginkel Groep geeft duurzaamheid een invulling door naast te voldoen aan de ISO 14001 certificering ook Niveau 3 na te streven in de CO2-Prestatieladder. We hopen in juli 2022 middels deze certificering het CO2 Bewust Certificaat te behalen. Daartoe is een reductieplan opgesteld en een lange termijn visie om, parallel aan de politiek besluitvorming in Nederland en de Europese Unie met haar Green Deal, in 2030 55% CO2 te hebben gereduceerd ten opzicht van het referentiejaar 1990 en met het lange termijn beleid te komen tot een CO2 neutrale bedrijfsvoering. Om deze uitdagende doelstellingen te bereiken ziet Van Ginkel Groep in dat daar nu plannen voor moeten worden gemaakt. Inzicht in de CO2 footprint en een 5 jaren actieplan tot 2026 is een basis om op verder te bouwen.

Inzicht

Om inzicht te verkrijgen in de energie verbruiken en daarmee inzicht in de CO2-emissies heeft VGG de volgende energiestromen in beeld gebracht:

  • Dieselverbruik
  • Benzineverbruik
  • Aardgasverbruik
  • Propaanverbruik
  • Elektraverbruik
  • Business Travel: zakelijk gedeclareerde km, OV- en/of vliegreizen

Reductie

Met een doordacht en realistisch reductieplan wil Van Ginkel Groep het volgende reduceren:

SCOPE 1    

uitstoot door fossiele brandstoffen 

33%  tov totaal  25% 

SCOPE 2  

uitstoot door elektra

89%  tov totaal  20%

Business Travel 

uitstoot doot vlieg-/OV-/dienstreizen

15%  tov totaal 0.03%

Communicatie

De Van Ginkel Groep communiceert ieder half jaar intern en extern over haar CO2-reductiebeleid, met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan initiatieven.

Dossier 2021

Participatie

Met deelname aan externe activiteiten en groepen zoekt VGG naar inspiratie en netwerkcontacten om uiteindelijk tot verbeteren en uitbreiden van haar reductie resultaten. VGG neem deel aan en is lid van de Stichting Nederland CO2 Neutraal. Meer informatie is te vinden op: https://NLCO2neutraal.nl/

Daarnaast is VGG lid van de KAM Contactgroep, behorende bij KWA bedrijfsadviseurs. Hierin worden de ook activiteiten op gebied van energietransitie en CO2-reductie met regelmaat aan de orde gesteld binnen een gezelschap van KAM functionarissen (Q-HSE). Meer informatie is te vinden op: https://www.kamcontact.nl Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder van VGG klik hier.

Belangrijke links: